skip to Main Content

Důvody mého rozhodnutí k rezignaci

Milí přátelé, vážení kolegové,

dovolte, abych vám oznámil svoji rezignaci na funkci rektora Univerzity Palackého v Olomouci, a to k 30. dubnu 2021. Domnívám se, že toto datum vytvoří dostatečný časový prostor jak pro volbu nového rektora, tak pro dokončení řady nezbytných aktů, jako je stabilní krizové řízení v období pandemie, přijetí rozpočtu a strategického záměru UP či rozjezd strategicky zdaleka nejvýznamnějšího počinu UP za poslední období, projektu AURORA. Důvodů pro toto mé rozhodnutí je celá řada, uvedu však pouze dva.

  1. Po jistém váhání jsem se připojil k signatářům memoranda děkanů, rektora a předsedy AS UP, a to po kolektivním ujištění, že vysokoškolský ústav CATRIN bude plně funkční k 1. lednu 2021, neboť toto datum bylo garantováno všemi významnými orgány UP. Tento slib, vyjádřený písemně a veřejně daný i několika stům zaměstnanců RCPTM a CRH, kteří jsou dlouhodobě psychicky ničeni, jsem považoval za posvátný. Považuji se za člověka, jenž cítí možná až příliš odpovědnost za své činy i deklarované závazky učiněné jiným. Dle mého názoru jde o základní premisu existence slušné společnosti. Nicméně poté, co někteří signatáři v minulém týdnu a na počátku tohoto týdne tento termín zpochybnili a usnesení posledního zasedání AS UP vyznělo ve stejném duchu (ačkoliv bylo vedeno ušlechtilými pohnutkami), neměl jsem ke své lítosti jinou možnost než na svou funkci rezignovat. K tomuto kroku jsem se odhodlal mimo jiné i kvůli tomu, že veřejně danému slibu, garantovanému v zásadě celou univerzitou, zaměstnanci CRH a RCPTM uvěřili a tato důvěra byla institucí, v jejímž čele mám tu čest stát, otřesena. Proto je nezbytné, abych vyvodil osobní zodpovědnost.
  2. Mé rozhodnutí je rovněž výrazem protestu vůči způsobům chování, které se na univerzitě poslední dva roky dějí a jež mají charakter veřejného dehonestování nepohodlných lidí, udávání projektů, trestních oznámení, šikany a vyhrožování, cíleného ničení profesních kariér významných vědců a jejich vynucených odchodů. A to bohužel za mlčení drtivé části akademické obce, která se jinak pyšní svou samosprávnou demokracií a akademickými svobodami.

Přes toto rozhodnutí, které považuji za nevratné, doufám v následný pozitivní vývoj a pokusím se o naplnění vlastních závazků. Možná právě takové gesto přiměje zastoupení akademické obce k tomu, aby jednoznačněji uplatňovalo hodnoty, které jsou univerzitě vlastní, a rozhodněji se vymezovalo proti vulgarizaci kultury, která je na UP praktikována ze strany některých kolegů.

Rád bych připomněl, že v řadě jiných ohledů bylo uplynulé období mimořádně úspěšné. Univerzita Palackého rozvinula bezprecedentním způsobem svoji internacionalizaci a vědecký výkon, bodovala v oblasti společenské zodpovědnosti a zajistila si pozici mezi elitními vysokými školami střední Evropy. Záleží na budoucím vedení univerzity, aby tyto trendy udrželo.

Věřím nicméně, že tomu tak bude, byť pod vedením mého nástupce.

Přeji naší staleté instituci další úspěchy a smělost v určování a naplňování budoucích cílů. K tomu rovněž patří vyšší míra občanské odvahy, kterou jsem v posledním období poněkud postrádal.

Krásné Vánoce a úspěšné vykročení do roku 2021.

Jaroslav Miller

Důvody Mého Rozhodnutí K Rezignaci
Back To Top