zivotopis program film rozhovory kontakt

Přepnout na rozlišení 1024

*DĚKUJI VŠEM ZA PODPORU*

ŽIVOTOPIS
Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. (1971) studoval historii a filologii v Olomouci (Univerzita Palackého), Budapešti (Středoevropská univerzita) a Oxfordu (University of Oxford, Lady Margareth Hall). Mezi jeho učitele patřili Josef Jařab, Ralf Dahrendorf, Stephen Greenblatt či Robert J. W. Evans.

Jaroslav Miller absolvoval řadu dlouhodobých badatelských a pedagogických pobytů na předních světových univerzitách a vědeckých ústavech v Kanadě, Maďarsku, USA, Velké Británii, Spolkové republice Německo a Austrálii. Dvakrát obdržel výzkumné stipendium prestižní německé nadace Alexandra von Humboldta (2006 Marburg, 2010 Münster) a stipendium nadace Andrew W. Mellona (2004, 2010 Wolfenbüttel). V roce 2008 působil jako stipendista Fulbrightova programu na Georgia College and State University, USA. V průběhu akademického roku 2010/2011 byl vybrán mezinárodní komisí na post hostujícího profesora na University of Western Australia, Perth. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených států amerických jmenoval ambasadorem Fulbrightova programu v České republice. Jaroslav Miller byl v roce 2012 jmenován profesorem historie a v současné době zastává funkci vedoucího Katedry historie Filozofické fakulty UP v Olomouci, která je jedním z největších pracovišť tohoto druhu v České republice.
Jaroslav Miller obdržel řadu akademických a vědeckých ocenění, mezi jinými v roce 2005 “R. John Rath Prize for Best Study in Habsburg History” či “Best Urban History Monograph Award”. V roce 2008 vydalo britské nakladatelství Ashgate jeho monografii Urban Societies in East Central Europe, 1500–1700. V roce 2010 publikoval v New Yorku a Budapešti (spolu s Lázsló Kontlerem) monografii Friars, Nobles and Burghers – Sermons, Images and Prints: Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe (New York–Budapest: CEU Press 2010).
Vedle mezinárodních výzkumných grantů byl Jaroslav Miller hlavním řešitelem 7 vědeckých projektů financovaných Grantovou agenturou ČR. Je členem řady vědeckých organizací včetně European Association of Urban Historians a International Commission for the History of Cities.
K zálibám Jaroslava Millera patří sport, ruská klasická literatura, zahradní architektura a putování divočinou. Jaroslav Miller je ženatý a má dvě děti, Jana (9) a Barboru (7).

Zajímá vás něco více? Navštivte profil Jaroslava Millera na stránkách Katedry historie FF UP.REKTORSKÝ PROGRAM
Vize 2020 – Moderní a dynamická univerzita pro 21. století
Prohlédněte si celý program v PDF zde (13 stran, 297kB).

Vážení kolegové a studenti,
mé rozhodnutí kandidovat na post rektora Univerzity Palackého v Olomouci je přirozeným vyústěním jak silné podpory ze strany kolegů a studentů tak zkušeností získaných dlouholetým působením na řadě zahraničních univerzit a vědeckých ústavů v Evropě, USA a Austrálii. Má kandidatura je založena na étosu služby univerzitě, která je již 20 let mým domovským pracovištěm a které mohu – kromě jiného – nabídnout své schopnosti i mezinárodní kontakty ve vědeckém světě a přispět tak k jejímu dynamickému rozvoji v budoucích letech.

Výzvy pro UP v následujících letech:

 • Podstatné zvýšení zahraniční mobility studentů, akademiků i vědců
 • Implementace novely zákona o vysokých školách (pokud bude přijata)
 • Adaptace na nový systém hodnocení vědy
 • Flexibilní reakce na dramatický pokles tradičních studentů a orientace na „alternativní“ skupiny studentů i „netradiční“ formy výuky.
 • Nutnost nastavení vnitrouniverzitních akreditačních procesů
 • Příprava na nové programovací období strukturálních fondů
 • Příprava na novou generaci komunitárních programů (Erasmus for all, Yes, Europe)
 • Participace v novém modelu podpory evropské vědy (Horizon 2020)
 • Flexibilní strategie ve vztahu ke globálním změnám ve sféře terciálního vzdělávání (např. expanze asijských univerzit)
 • Jak konkrétně těmto výzvám čelit?

  1. Osm fakult, jedna univerzita

 • úsporné a efektivní centrum poskytující servis autonomním fakultám
 • dílčí restrukturalizace prorektorských agend
 • funkční odbor strategie a analýz (univerzitní think tank)
 • revize fungování systémů STAG, DYNAS, OBD
 • efektivní vynakládání finančních prostředků: intenzivnější využívání modelu sdílených nákupů
 • posílení mezifakultních a mezioborových vazeb ve výzkumu i výuce
 • debyrokratizace UP
 • vytvoření vnitřního trhu podporujícího odborníky z univerzity
 • vybudování univerzitního akreditačního oddělení
 • vypracování nové nakladatelské strategie VUP
 • elektronizace vypůjčování a vracení knih v Knihovně UP
 • konsolidace a zkvalitnění systému univerzitního stravování
 • dokončení bezbariérových přístupů v objektech UP

 • 2. Univerzita a inovace ve výuce

 • internacionalizace výuky: maximální podpora oborů realizovaných v anglickém jazyce
 • rozšíření a systematizace kombinovaného studia
 • částečná orientace na dosud marginální věkové kategorie: 30+
 • příprava k zavedení výuky a akreditaci vytipovaných studijních oborů online.
 • rozšíření geografické působnosti U3V
 • zřízení sítě ambasadorů UP na vybraných středních školách

 • 3. (Středo)evropská univerzita

 • zvýšení počtu zahraničních studentů na UP (ze současných 6% na 15-20%)
 • akreditace klíčových oborů v angličtině napříč univerzitou
 • aktivní recruitment zahraničních vědců a badatelů
 • zřízení prestižních výzkumných a pedagogických pozic (tzv. Distinguished Chairs) pro mezinárodně uznávané vědce.
 • získání role koordinátora v rámci programu Erasmus Mundus – Action 2
 • zahájení procesu získání univerzitní akreditace v USA
 • akreditace doktorských joint degree programů se zahraničními pracovištěmi v rámci programu Marie Sklodowska-Curie
 • organizace přijímacích zkoušek na Slovensku

 • 4. Vědecká univerzita

 • prioritní cílení na celoevropské a zahraniční programy zaměřené na financování vědy a výzkumu (Horizon 2020, Siemens Stiftung, Alexander von Humboldt Stiftung)
 • zřízení prorektorského místa pro operační programy EU
 • zajištění dlouhodobé udržitelnosti univerzitního postdoktorského stipendijního programu
 • podepsání smlouvy se zahraničním akademickým vydavatelstvím s cílem podpořit vydávání vědeckých publikací ve světových jazycích a posílit ohlas na excelentní výsledky výzkumu ve světě.
 • posílení vnitrouniverzitního financování inovativního a vysoce rizikového vědeckého výzkumu
 • orientace na netradiční metody fundrisingu v oblasti výzkumu (např. crowdfunding)
 • zviditelnění UP jako výzkumné univerzity v evropském i globálním rámci formou prosazení se do žebříčku QS nebo THE Rankings
 • spolupráce s Masarykovou univerzitou v oblasti sdílení vědecké infrastruktury.

 • 5. Koncept univerzity na celý život aneb univerzitní fanklub

 • systematické vytváření databáze absolventů UP
 • distribuce tzv. absolventských karet (Alumni card) všem novým absolventům Up
 • pravidelné pořádání absolventských setkání (dle kateder či fakult)
 • geografické rozšíření programu Univerzity třetího věku

 • 6. Town and Gown: UP – Olomouc – Olomoucký kraj

 • těsnější spolupráce s městem a krajem (např. v oblasti odborného poradenství)
 • vypracování dlouhodobého „územního plánu“ UP ve spolupráci s městem a krajem
 • sociální stipendia studentům z ekonomicky slabších regionů kraje
 • intenzivnější využití zastoupení kraje ve strukturách EU pro potřeby univerzity
 • součinnost města, kraje a univerzity v rámci marketingové kampaně Olomouc jako univerzitní město
 • zajištění kontinuity dětské univerzity jako alternativy k zájmovým kroužkům a ZUŠ
 • směřování k jednoznačně definovaným kampusům
 • dokončení projektu centrální knihovny

 • 7. Občansky angažovaná univerzita

 • univerzita jako ideový lídr vyjadřující se k otázkám veřejného zájmu
 • aktivní partner komunální politiky
 • zaměření se na 1 – 2 dominantní typy charitativní činnosti
 • propagace ekologického a zdravého životního stylu (projekt městské cyklistiky)
 • otevření univerzity veřejně prospěšným organizacím a spolkům • Prohlédněte si celý program v PDF zde (13 stran, 297kB).
  BLOG
  Univerzita aneb Jak je důležité míti peníze
  Se zájmem jsem si nedávno prostudoval čerstvá statistická data (The Wall Street Journal, 23. 7. 2013) ukazující strukturu individuálních výdajů na univerzitní studium v USA. Podle nich financují američtí studenti svá vysokoškolská studia primárně prostřednictvím poskytnutých grantů a stipendií, které tvoří přibližně jednu třetinu všech individuálních výdajů na univerzitní vzdělání. Pouze z jedné čtvrtiny jsou přitom náklady na studium pokryty z rodinných úspor, přičemž zbytek financování připadá na různé druhy bankovních půjček.

  Putna, slušnost a akademické svobody
  Chtěl jsem původně psát zcela nudný blog o podpoře vědy na UP, avšak páně prezidentův zásah do akademických svobod, jeho svérázný výklad ústavy a ještě svéráznější vysvětlení jeho úmyslu nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem mne přimělo ke změně tématu. Ponechám stranou popis celé záležitosti, která je od minulého týdne notoricky známa a ze všech stran hojně okomentována. Soustředím se na jedinou věc.

  UPBIKE aneb sním cyklistický sen
  Před dvěma lety jsem pracovně strávil několik měsíců ve vestfálském Münsteru, univerzitním městě, které je velikostí, historickým významem i počtem ulic s dlažebními kostkami srovnatelné s Olomoucí. Jeden rozdíl byl ovšem patrný na první pohled. V Münsteru jezdí doslova VŠICHNI NA KOLE. Do práce, z práce, na rande i do hospody.

  Oxford, Cambridge, Olomouc...
  Při nedávném slavnostním otevření nových Teoretických ústavů přirovnal pan rektor v euforii Univerzitu Palackého ke slavné Cambridgi. Naopak v souvislosti s filozofickou fakultou se stále častěji v pozitivním smyslu hovoří jako o hanáckém Oxfordu. Přestože se v obou případech jedná o nadsázku, lichotivé srovnání UP se slavnými britskými univerzitami odráží pozvolný vzestup vědecké infrastruktury i vědeckého výkonu na UP a zároveň vytváří jakousi vizi ideálu, k němuž bychom se rádi maximálně přiblížili.

  Hobbesiánský boj aneb vědec proti vědci?
  Jako člen německé výzkumné nadace Alexandra von Humboldta dostávám pravidelně nadační časopis Humboldt Kosmos. V něm se kromě informací o tom, který Humboldtův stipendista opět obdržel Nobelovu cenu (do roku 2012 jich bylo 51), člověk dočte i o nejnovějších trendech v organizaci vědy, které dříve či později (obvykle v mírně degenerované formě) doputují i do česko-moravsko-slezské kotliny. Zpravidla však v okamžiku, kdy jsou ve světě již pomalu opouštěny.

  Celý blog naleznete zde.  ROZHOVORY

  KONTAKT
  Chybí vám něco v programu? Máte na mě otázku? Napište či zavolejte!

  prof. Jaroslav Miller
  Vedoucí Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  Katedra historie FF UP
  Na Hradě 5
  771 80 Olomouc

  Tel: +420 774 626 670
  E-mail: jaroslav.miller@upol.cz  Kontaktní formulář